2011 Shame
Gridchinhall, Moscow Region, Dmitrovskoe village